دو ماهنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه (CFL) - پرسش‌های متداول