دو ماهنامه علمی -پژوهشی فرهنگ و ادبیات عامه (CFL) - مقالات آماده انتشار